Make your own free website on Tripod.com

 

לעמוד הקודם

עמוד 19

להרחבה נוספת

1. אדלר, א. (1992), "איכות הסביבה של הים", בתוך: ים, בשיתוף ההתאחדות הישראלית לצלילה, מרץ אפריל 92, גליון מס' 25.

2. אדלר, א. (1994). "אל תשליך אשפתך על פני המים - כי ברוב הימים תמצאנה". בתוך: צלילה, בהוצאת ההתאחדות הישראלית לצלילה, אוגוסט 94, גליון מס' 3.

3. אדלר, א. (1995). "זיהום הים התיכון של ישראל בשפכי תעשייה ושפכים עירוניים - אמת וחובה". בתוך: איכות הסביבה, נובמבר דצמבר 95, גליון מס' 10.

4. איכות הסביבה בישראל. (1990). "איכות הסביבה של הים והחוף". דוח שנתי מס' 16, ינואר 89 - דצמבר 90, ירושלים תש"נ.

5. איכות הסביבה בישראל. (1991). "איכות הסביבה של הים והחוף", דוח שנתי מס' 17-18, ינואר 90 - דצמבר 91, ירושלים תשנ"א.

6. איכות הסביבה בישראל. (1995). "איכות הסביבה של הים והחוף", דוח שנתי מס' 19-20, ינואר 93 - דצמבר 94, ירושלים תשנ"ה.

7. איכות הסביבה. (1995 א') "הים הוא לא מקום קדוש" נובמבר דצמבר 95, גליון מס' 10.

8. אלגור, א. (1997), "תכנון מימי החופים של ישראל". בתוך: מבנים. ספטמבר 97, גליון 180.

9. גולן, ש. (1989). "על בעיות זיהום הים", בתוך: טבע וארץ, יולי 89, כרך ל"א 10.

10. גופמן, ע. רודיטי, מ. (1996), "מאבדים כיוון, החפת יונקים ימיים", בתוך: טבע הדברים, החברה לחקר האדם והסובב, אוקטובר 96, גליון מס' 18.

11. הביוספרה. (1983), "החוק למניעת זיהום הים". מאי 83, גליון מס' 8 - י"ב.

12. זיק, א. (1995), "הים אינו פח אשפה", בתוך: איכות הסביבה, נובמבר דצמבר 95, גליון מס' 10.

13. חרות, ב. (1995), "מתכות כבדות בסדימנטים, בע"ח שוכני קרקעית ודגים לאורך חוף הים התיכון של ישראל בשנת 1994", בתוך: איכות הסביבה, נובמבר דצמבר 95, גליון מס' 10.

14. טוייה, מ. (1992), "ובעיתונים קוראים לזה התאבדות", בתוך: ים בשיתוף ההתאחדות הישראלית לצלילה, מרץ אפריל 92, גליון מס' 25.

15. כהן, י. (1995), "הים כאתר סילוק פסולת", בתוך: איכות הסביבה, נובמבר דצמבר 95, גליון מס' 10.

16. מבקר המדינה. (1991), "פעילות למניעת זיהום ים", דוח שנתי 41.

17. מנליס, ר. (1994), "תחנות כוח ותעשיה בסביבה ימית", בתוך: צלילה, בהוצאת ההתאחדות הישראלית לצלילה, אוגוסט 94, גליון מס' 3.

18. מרון, ש. (1989), "שדות הקטל הכחולים", בתוך: ים, בשיתוף ההתאחדות הישראלית לצלילה, אוגוסט 94, גליון מס' 3.

19. משה, ב. (עורך). (1986). אטלס גיאוגרפי אוניברסיטאי, בהוצאת יבנה, ישראל.

20. סיוון, ד. (1997. 3), "מבנה הים התיכון", בתוך הקורס: חופיה הים תיכוניים של ישראל ברביעון, אוניברסיטת חיפה החוג לצוילזציות ימיות.

21. סמסונוב, נ, מ. (1995). פסולת מוצקה על משטח החוף הישראלי, חיבור לשם קבלת תואר מוסמך למדעי הרוח והחברה, אוניברסיטת בן-גוריון, הפקולטה למדעי הרוח והחברה, המחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי, מרס 95.

22. פישלזון, ל. (1991), "הים שאחרי", בתוך: ים, בשיתוף ההתאחדות הישראלית לצלילה, ינואר פברואר 91, גליון מס' 19.

23. פישלזון, ל. (1992), "אסלת הים התיכון", בתוך: ים, בשיתוף ההתאחדות הישראלית לצלילה מרץ אפיל 92, גליון מס' 25.

24. פישלזון, ל. (1994), "הים מול חופי ישראל", בתוך: צלילה, בהוצאת ההתאחדות הישראלית לצלילה, אוגוסט 94, גליון מס' 3.

25. פליקשטיין, ב. (1995), "פרוייקט מחקר לשיפור איכות המים במפרץ חיפה ונחל הקישון", בתוך: איכות הסביבה, נובמבר דצמבר 95, גליון מס' 10.

26. פנדרגסט, ר. (1992), "ניתוח פלסטי", בתוך: ים, בשיתוף ההתאחדות הישראלית לצלילה, מרץ אפריל 92, גליון מס' 25.

27. קרס, נ. (1995), "הטלת פסולת לים בישראל", בתוך: איכות הסביבה, נובמבר דצמבר 95, גליון מס' 10.

28. שפניר, א. (1994), "שוניות מלאכותיות על בסיס אפר פחם על מדף היבשת הים תיכוני של ישראל", בתוך: איכות הסביבה, מרץ אפריל 94, גליון מס' 6.

29. תמיר, י. (1994), "אקופוליס", בתוך: איכות הסביבה, מרץ אפריל 94, גליון מס' 6.

Golik, A. & Gertner, Y. (1992). Litter on the Israeli Coastline. Marine Environmental Research 33 (1992) 1-15. National Institute Oceanography.

UNEP: United Nations Environment Programme. (1991), ASSESSMENT OF THE STATE OF POLLUTION OF THE MEDITERRANEAN SEA BY PERSISTENT SYNTHETIC - MATERIALS WHICH MAY FLOAT, SINK OR REMAIN IN SUSPENSION. IN: UNEP, Joint Meeting of the Scientific and Technical Committee and the Socio-Economic Committee, Athens, 6-10 May 1991.

 

חזרה לדף הראשי